+420 602 680 051

bentleyclub.cz
rollsroyceclub.cz
info@rollsroyceclub.cz

Stanovy Rolls-Royce & Bentley Club ČR

Stanovy klubu
Rolls Royce & Bentley Club ČR

 • Článek 1
  Název, působnost, sídlo a symboly
 1. 1. Rolls Royce & Bentley Club ČR (zkráceně RRBC) je samostatným suverénním a dobrovolným občanským sdružením zájemců o motorismus a historii automobilové značky Rolls Royce & Bentley.
 2. 2. Právní subjektivita Rolls Royce & Bentley Clubu ČR je dána registrací u Ministerstva vnitra v ČR, a to na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
 3. 3. Sídlo Rolls Royce & Bentley Klubu ČR je na adrese: K Žižkovu 3/379, Praha 9 – Vysočany, 190 00
 4. 4. Oficiální symboly:
  název: Rolls Royce & Bentley Club ČR
  znak (logo) klubu:

 

 • Článek 2
  Předmět a cíl činností Rolls Royce & Bentley Klub ČR
 1. 1. Hlavním cílem klubu je sdružování zájemců o automobilové značky Rolls Royce a Bentley, pořádání sportovních akcí, výstav, testování historických vozidel, uchovávat památky dokládající vývoj motorismu a ostatní činnost v souladu s posláním klubu.

 

 • Článek 3
  Členství
 1. 1. O členství může požádat fyzická osoba.
 2. 2. Členství vzniká řádným vyplněním přihlášky, schválením výboru klubu
 3. 3. Členství zaniká vystoupením s písemným oznámením, ukončením platnosti členské legitimace, vyloučením nebo zánikem klubu.
 4. 4. Vyloučit člena lze pokud hrubě porušuje své povinnosti dle článku 4 odst. 2 Stanov. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze na návrh výboru klubu.

 

 • Článek 4
  Práva a povinnosti členů
 1. 1. Všichni členové Rolls Royce & Bentley Klubu ČR mají tato práva:
  a) podílet se na činnosti Rolls Royce & Bentley Klub ČR
  b) účastnit se klubových akcí a výročních členských schůzí
  c) volit a být voleni do výboru a revizní komise
  d) využít výhod souvisejících s testováním historických vozidel
  e) podávat návrhy na zlepšení činnosti klubu
  f) nahlížet do hospodaření klubu
  g) v případě získání mimořádného příspěvků pro klub mít možnost rozhodnout o způsobu jeho použití v souladu se zájmem klubu
 2. 2. Všichni členové Rolls Royce & Bentley Klub ČR mají tyto povinnosti:
  a) dodržovat stanovy klubu a chránit dobré jméno Rolls Royce & Bentley Klub ČR
  b) chránit majetek Rolls Royce & Bentley Klub ČR
  c) informovat výbor klubu o změnách kontaktních údajů

 

 • Článek 5
  Orgány klubu
 1. 1. Výkonnými orgány klubu jsou členská schůze, výbor klubu, předseda klubu a kontrolní komise. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. Výbor klubu řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi a je odpovědný členské schůzi. Členové výboru volí ze svého středu předsedu klubu. Předseda je statutárním orgánem klubu.
 2. 2. Členská schůze je svolávána minimálně jednou ročně na základě oznámení o svolání schůze min. 15 dnů předem písemně, e-mailem nebo jinak. Na každého člena sdružení připadá jeden hlas. Člen, který se nemůže zúčastnit a chce využít svého hlasovacího práva, může zplnomocnit jakoukoliv jinou fyzickou osobu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Zmocněnec může mít maximálně jedno zmocnění. Hlasování se provádí veřejným hlasováním, volby jsou tajné hlasovacím lístkem. Členská schůze je způsobilá platně odvolávat členy výboru a revizní komise tehdy, jsou-li na ní zastoupeny alespoň dvě třetiny členů klubu. K platnosti usnesení je potřeba, aby bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných členů. Usnesení o změně stanov, o schválení roční finanční uzávěrky, o změně předmětu činnosti a o případném zrušení sdružení vyžaduje, aby bylo přijato více než dvěma třetinami přítomných členů. Jednání členské schůze řídí předseda sdružení, popřípadě jeho zástupce nebo jiný, členskou schůzí zvolený člen. O usnesení členské schůze musí být vyhotoven písemný zápis a předložen členům sdružení alespoň v elektronické podobě.
 3. 3. Členská schůze volí a odvolává členy rady sdružení a členy kontrolní a revizní komise. Schvaluje stanovy a rozhoduje o jejich změnách. Rozhoduje o rozdělení či dobrovolném zrušení sdružení. Schvaluje roční účetní uzávěrky a rozhoduje o rozdělení a použití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty. Rozhoduje o majetku sdružení s výjimkou běžného hospodaření. Provádí základní kontrolu činnosti sdružení a jeho hospodaření.
 4. 4. Výbor klubu je minimálně tříčlenný a je složen z předsedy a místopředsedy a ostatních členů. Pokud klub má vlastní testační komisi pro testování historických vozidel na původnost, předseda testační komise je automaticky jmenován do výboru klubu. Funkční období výboru klubu jsou 4 roky. Členové výboru klubu jsou jmenováni na základě voleb členské schůze podle dosaženého počtu hlasů . Kandidátní listina pro volby do klubu je veřejná a zveřejňuje se společně s pozvánkou na členskou schůzi, kde budou konány volby do výboru. Kandidovat může každý člen klubu, který je minimálně 2 roky právoplatným členem klubu a podá přihlášku na kandidátní listinu. Tato podmínka neplatí pro první výbor po založení klubu.
 5. 5. Kontrolní komise je navrhována výborem klubu a odsouhlasena členskou schůzí. Kontrolní komise je složena minimálně ze dvou členů. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost sdružení. Provádí roční revizi činnosti a roční účetní uzávěrky sdružení. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a podává jí zprávu o své činnosti.

 

 • Článek 6
  Hospodaření sdružení
 1. 1. Majetek sdružení je ve vlastnictví sdružení jako celku a členové nemají podíl na majetku sdružení. Sdružení může disponovat s movitým i nemovitým majetkem.
 2. 2. Sdružení ručí za své závazky jako celek. Členové sdružení neručí za závazky sdružení.
 3. 3. Způsob financování klubu je členskými příspěvky, dotacemi,dary, granty, sponzorstvím a poplatky za služby poskytované klubem.

 

 • Článek 7
  Likvidace a zánik sdružení
 1. 1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.